Presadzovanie všetkých možností na zmiernenie prejavov klimatických zmien, zodpovedné územné plánovanie, spomalenie zaberania poľnohospodárskej pôdy na iné účely 

Riešenie: zodpovedný prístup s ohľadom na budúcnosť

 • Prioritou je klásť dôraz na zachovanie existujúcej a rozšírenie novej cestnej a uličnej zelene v našich obciach
 • Bratislavská dotačná schéma poskytuje finančnú podporu projektov na budovanie vetrolamov, stromových alejí, všetkých vodozádržných opatrení vrátane budovania vsakovacích kanálov a rigolov, budovanie dažďových záhrad namiesto spevnených betónových plôch, revitalizáciu mestských a obecných parkov.  
 • Presadzujem zodpovedný prístup  k územným plánom a ich zmenám s ohľadom na spomalenie zastavanosti územia a uplatňovanie zelených opatrení na zmiernenie dopadov globálneho otepľovania – biele a zelené strechy, retenčné nádrže a jazierka na zadržiavanie a vyparovanie vody v území, vertikálna a horizontálna zeleň na nových budovách
 • Potrebné je aktívne sa zasadzovať za vypracovanie a uplatňovanie regulatív spojených s výstavbou a využívať nápravné mechanizmy, na ktoré je možné získať prostriedky z externých zdrojov i bratislavskej dotačnej schémy . Pri získavaní prostriedkov z dotácií BSK i externých zdrojov som a budem obciam i organizáciám aktívne pomáhať.

Bezpečná, ekologická, menej hlučná

Riešenie: zosúladenie cestnej a koľajovej dopravy v regióne

 • Skapacitnenie železničnej trate a modernizácia koľajovej infraštruktúry vedúcej cez naše obce, predĺženie nástupných hrán na nástupištiach
 • Vybudovanie nového moderného železničného terminálu a záchytného parkoviska v Bernolákove na opačnej strane trate – prostriedky sú alokované z externých zdrojov
 • Pokračovanie v rekonštrukcii  ciest II. a III. triedy v správe SC BSK, ktoré sa začalo už v tomto volebnom období a prinieslo revitalizované úseky ciest s kvalitným povrchom. Ten prispieva k bezpečnosti a nižšej hlučnosti 
 • Modernizácia a dobudovanie siete cyklotrás na území nášho regiónu, rozširovanie cyklistickej infraštruktúry.

Zvýšenie kapacity materských a základných škôl, zlepšenie kvality stredných škôl v našom mikroregióne

Riešenie: kvalitné využívanie externých finančných zdrojov

 • Princíp Smart školy – s dôrazom na šetrenie energií, rozširovanie zelene, modernizáciu a digitalizáciu, otvorenie areálov pre verejnosť a záujmové organizácie, začlenenie a akceptovanie všetkých detí bez rozdielu – umožňuje obciam získať externé európske finančné zdroje na budovanie nových MŠ, ZŠ a ZUŠ a modernizáciu a rozširovanie existujúcich. Pri získavaní financií som bola a budem i v budúcnosti maximálne nápomocná. 
 • Dokončenie prebiehajúcej modernizácie areálu Zálesie, ktorý patrí strednej škole Ivanka pri Dunaji vrátane materiálno-technického vybavenia pre praktické vyučovania pre farmárstvo, chov koní, kynológiu a ďalšie odbory. 
 • Modernizácia areálu strednej školy v Bernolákove, ktorej prvá časť prebieha už v tomto období a znamená rekonštrukciu učební, vnútrobloku školy, kompletnú výmenu okien, obnovu a budovanie nových športovísk, revitalizáciu internátu. Proces bude pokračovať postupným prepojením všeobecného a odborného vzdelávania s dôrazom na prírodné vedy, ochranu životného prostredia a energetiku. Všetko vďaka externým európskym finančným zdrojom v kombinácii a veľkorysým financovaním školstva zo strany BSK. Našou snahou je vybudovať v Ivanke a Bernolákove moderné spádové školy pre náš mikroregión. 

Mária KISKOVÁ

 

 

 

Presadzovanie všetkých možností na zmiernenie prejavov klimatických zmien, zodpovedné územné plánovanie, spomalenie zaberania poľnohospodárskej pôdy na iné účely 

Riešenie: zodpovedný prístup s ohľadom na budúcnosť

 • Prioritou je klásť dôraz na zachovanie existujúcej a rozšírenie novej cestnej a uličnej zelene v našich obciach
 • Bratislavská dotačná schéma poskytuje finančnú podporu projektov na budovanie vetrolamov, stromových alejí, všetkých vodozádržných opatrení vrátane budovania vsakovacích kanálov a rigolov, budovanie dažďových záhrad namiesto spevnených betónových plôch, revitalizáciu mestských a obecných parkov.  
 • Presadzujem zodpovedný prístup  k územným plánom a ich zmenám s ohľadom na spomalenie zastavanosti územia a uplatňovanie zelených opatrení na zmiernenie dopadov globálneho otepľovania – biele a zelené strechy, retenčné nádrže a jazierka na zadržiavanie a vyparovanie vody v území, vertikálna a horizontálna zeleň na nových budovách
 • Potrebné je aktívne sa zasadzovať za vypracovanie a uplatňovanie regulatív spojených s výstavbou a využívať nápravné mechanizmy, na ktoré je možné získať prostriedky z externých zdrojov i bratislavskej dotačnej schémy . Pri získavaní prostriedkov z dotácií BSK i externých zdrojov som a budem obciam i organizáciám aktívne pomáhať.

Bezpečná, ekologická, menej hlučná

Riešenie: zosúladenie cestnej a koľajovej dopravy v regióne

 • Skapacitnenie železničnej trate a modernizácia koľajovej infraštruktúry vedúcej cez naše obce, predĺženie nástupných hrán na nástupištiach
 • Vybudovanie nového moderného železničného terminálu a záchytného parkoviska v Bernolákove na opačnej strane trate – prostriedky sú alokované z externých zdrojov
 • Pokračovanie v rekonštrukcii  ciest II. a III. triedy v správe SC BSK, ktoré sa začalo už v tomto volebnom období a prinieslo revitalizované úseky ciest s kvalitným povrchom. Ten prispieva k bezpečnosti a nižšej hlučnosti 
 • Modernizácia a dobudovanie siete cyklotrás na území nášho regiónu, rozširovanie cyklistickej infraštruktúry

Zvýšenie kapacity materských a základných škôl, zlepšenie kvality stredných škôl v našom mikroregióne

Riešenie: kvalitné využívanie externých finančných zdrojov

 • Princíp Smart školy – s dôrazom na šetrenie energií, rozširovanie zelene, modernizáciu a digitalizáciu, otvorenie areálov pre verejnosť a záujmové organizácie, začlenenie a akceptovanie všetkých detí bez rozdielu – umožňuje obciam získať externé európske finančné zdroje na budovanie nových MŠ, ZŠ a ZUŠ a modernizáciu a rozširovanie existujúcich. Pri získavaní financií som bola a budem i v budúcnosti maximálne nápomocná. 
 • Dokončenie prebiehajúcej modernizácie areálu Zálesie, ktorý patrí strednej škole Ivanka pri Dunaji vrátane materiálno-technického vybavenia pre praktické vyučovania pre farmárstvo, chov koní, kynológiu a ďalšie odbory. 
 • Modernizácia areálu strednej školy v Bernolákove, ktorej prvá časť prebieha už v tomto období a znamená rekonštrukciu učební, vnútrobloku školy, kompletnú výmenu okien, obnovu a budovanie nových športovísk, revitalizáciu internátu. Proces bude pokračovať postupným prepojením všeobecného a odborného vzdelávania s dôrazom na prírodné vedy, ochranu životného prostredia a energetiku. Všetko vďaka externým európskym finančným zdrojom v kombinácii a veľkorysým financovaním školstva zo strany BSK. Našou snahou je vybudovať v Ivanke a Bernolákove moderné spádové školy pre náš mikroregión. 

Mária KISKOVÁ